Kontakt: +421 905 386 579                                       Ako kúpim      Typ hodín 

Vitajte na HodrexShop.sk

 • Môj Košík

  Váš košík je prázdny

  Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

1.1 Definícia pojmov (Základné údaje)

Predávajúci:
HODREX, s.r.o.
Hlavná 267,
01319 Zbyňov
IČO: 46761331
DIČ: 2023561144
Spoločnosť je zapísaná V Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina v odd. s.r.o.
Vložka číslo:  57043/L
Prevádzková doba:  po-pia 8:00 hod - 16:00 hod
Tel:    +421 905 386 579 
E-mail:     info@hodrexshop.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4016362370/7500 ČSOB

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou HODREX, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Základné ustanovenia
- Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
- Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
- Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

2.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu hodrexshop.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo  telefonicky alebo e-mailom.

2.1 Povinné údaje na objednávke

Objednávka od právnickej osoby - firmy:
- názov firmy 
- sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri) 
- meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku 
- označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
- množstvo 
- telefón, fax alebo e-mail  kupujúceho 
- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
- adresu pre doručenie tovaru
Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby:
- meno a priezvisko kupujúceho 
- kód a názov produktu/ov -  označenie  (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
- množstvo 
- telefón alebo e-mail  kupujúceho 
- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
- adresu pre doručenie tovaru 
2.2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Objednávka je predávajúcim záväzne potvrdená na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o potvrdení objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.
Po úspešnom odoslaní objednávky Vám systém automaticky odošle informačný e-mail s číslom objednávky ktorú od Vás prijal.
Tento e-mail má len informačný charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie Vašej objednávky.
Vašu objednávku Vám záväzne potvrdíme následne po preverení skladovej dostupnosti tovaru, spôsobu a realizácie platby.V prípade, že Vami objednaný tovar nebude momentálne dostupný v našich skladoch, alebo u našich dodávateľov, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia Vašej objednávky. Ponúkneme Vám alternatívny tovar a po dohode upravíme (alebo zrušíme) Vašu objednávku.
Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Základné práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci
:- má povinnosť dodať na základe záväzne potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na dopravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Všetky tieto doklady zasielame spolu s tovarom v zásielke (faktúru , potvrdený záručný list).
-  má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci
:- je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
- má právo na dodanie tovaru v množstve, cene,  kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.
3.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách  kúpnej zmluvy

- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebolo oznámené alebo doručené záväzné potvrdenie objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť potvrdením zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.
- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne potvrdenú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo kupujúceho.
- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne potvrdenú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim považuje predávajúci objednávku za neplatnú.
- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne potvrdenú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky.

3.4 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

- Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu..
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
-  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
- Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Odstúpenie od kúpnej zmluvy  musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky.
- V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdenej objednávke  v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdenej  objednávke alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 kalendárných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame.

- V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Predávajúci nezodpovedá za:

 • - oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

- V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
4. Dodacie podmienky a lehoty

- Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.
- Pri dodávke poštovým balíkom je tovar expedovaný do 24 hod. od prijatia platby za tovar na náš účet.
- Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
- Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v   objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. - Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo  zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Všetky akcie platia do vypredania zásob.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.K zásielke je pripojený aj potvrdený záručný list.

6. Platby za tovar a poštovné
Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Pri dodávke na dobierku zaplatí zákazník plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Pri dodávke kuriérom zaplatí zákazník sumu kuriérovi pri preberaní tovaru. Kuriér doručuje zásielku do 24 hodín.
Pokiaľ si želáte za tovar zaplatiť prevodom na náš účet, zvoľte pri vytváraní objednávky možnosť „Poštový balík – platba vopred“. Následne Vám bude e-mailom alebo poštou preposlaná  predfaktúra s číslom účtu. Platbu je potrebné uskutočniť čo najskôr. Až po jej prijatí Vám môžeme odoslať e-mail so záväzným potvrdením objednávky a odoslať objednaný tovar.
Pri osobnom odbere zaplatíte nášmu pracovníkovi priamo v sídle spoločnosti (adresu nájdete v ikonke Kontakt). O platbe Vám vystavíme príjmový doklad.

Poštovné, vrátane balného, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:


forma dopravy

cena

pošta dobierka

kontaktujte nás

kuriér

kontaktujte nás

Pošta balík /platba predom/

kontaktujte nás

Osobný odber

0,00 €

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

7. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Viac čítajte v bode 3.3

8. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru na ním uvedený bankový účet. Viac čítajte v bode 3.4
V prípade že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom prostredníctvom telefonickej linky  tel.: 0911 507 627 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese hodrex@hodrex.sk ešte pred doručením tovaru na našu adresu.
Prosíme Vás, aby ste s tovarom, ktorý nám plánujete vrátiť zaobchádzali šetrne,  aby nenastali zbytočné komplikácie pri jeho vrátení.


9. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar v našom internetovom obchode poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti, kde je servisné stredisko. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.
Predávajúci  zašle zákazníkovi  po prijatí reklamácie obratom reklamačný protokol listovou zásielkou prípadne e-mailom, kde uvedie vadu tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.
Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že zákazník nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej  alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • - prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa, prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach
 • - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • - prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • - mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa ďalej nevzťahuje na:
- predpokladanú dĺžku životnosti batérie
- opotrebovanie púzdra, skla, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
- poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
- vady vyvolané neodborným zásahom

Upozornenie!
Vodotesné hodinky sú označené parametrom vodotesnosti na ciferníku alebo spodnej strane púzdra . Parametre vodotesnosti sú uvedené v ikone Užitočné info, alebo v oddelení Hodinky-Info. Vodotesnosť treba pravidelne po roku obnovovať ( v hodinárstve - skúška vodotesnosti) .
Do budíkov a nástenných hodín používajte iba monočlánky v kovovom púzdre.

V prípade odôvodnene zamietnutej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä, ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok..Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle spolu s reklamačným protokolom na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
· nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva  alebo dokumentácie tovaru.
· neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
· uplynutím záručnej doby tovaru.
· mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
· neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
· poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
· neodborným zásahom, poškodením pri doprave.
V prípade pozáručných opráv sa obráťte na naše servisné stredisko v sídle firmy (viď Kontakty) telefonicky na tel.č.0911507627, alebo e-mailom na hodrex@hodrex.sk

10. Ochrana osobných údajov


Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri hodrexshop.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.
V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,
telefón, E-mail.
Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu hodrexshop.sk. V prípade, že ste registrovaný na hodrexshop.sk a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii  Login - "Vaše udaje".
Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach hodrexshop.sk na dobu neurčitú.
O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na hodrexshop.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese hodrex@hodrex.sk
O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajo prevádzkovateľ internetového obchodu hodrexshop.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.Hodinky za skvelé ceny

Vitajte v našom obchode, Váš spoľahlivý partner pri výbere značkového hodinárskeho tovaru -  hodinky, hodiny,


Ďakujeme za Vašu návštevu v našom e-shope a veríme, že budete s Vašimi hodinkami, u nás kúpenými a službami spokojní.